AVW

VZW gegevens

Rolhockey Club Hannes VZW

Albrecht Rodenbachlaan 9

8501 Heule

https://www.rolhockey.be

hannes.vzw@rolhockey.be

Ondernemingsnummer: 812.233.656

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Rolhockey Club Hannes VZW, een VZW met maatschappelijke zetel te Albrecht Rodenbachlaan 9, (hierna 'Hannes VZW’) biedt haar leden en ex-leden de mogelijkheid om de sportmateriaal uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Hannes VZW houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Hannes VZW aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De foto’s kunnen afwijken van het werkelijke product.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hannes VZW niet. Hannes VZW is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Hannes VZW is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze materiaalmeester, dat kan ter plaatse of via mail naar hannes.vzw@rolhockey.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Hannes VZW. Hannes VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

1.  Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

2.  Een aankoop doen in de webshop van Hannes VZW kan enkel gebeuren door leden of ex-leden van Hannes VZW. Dit doe je door in te loggen op de website en dan de gewenste product(en) toe te voegen in het winkelmandje. Ga verder naar betaling en kies de betaalwijze. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. Eens wij je betaling ontvangen hebben wordt je materiaal ter plaatste geleverd bij een van de eerstevolgende trainingen/matchen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

-       Bancontact

-       Overschrijving

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Hannes VZW.

Hannes VZW is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens wij je betaling ontvangen hebben wordt je materiaal ter plaatste geleverd bij een van de eerstevolgende trainingen/matchen. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Hannes VZW.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Hannes VZW was geboden.

De Klant kan bij ontvangen van bestelde T-shirts gratis omruilen naar een grotere of kleinere maat moest dat nodig zijn, op voorwaarde dat de t-shirts onbeschadigd en ongemarkeerd zijn.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Hannes VZW.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Hannes VZW te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Hannes VZW.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Hannes VZW via een ondubbelzinnige verklaring (bv. via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Hannes VZW heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Hannes VZW.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Hannes VZW zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Hannes VZW alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Hannes VZW op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Hannes VZW wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Hannes VZW betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Niet van toepassing op slijtageartikelen.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Hannes VZW is bereikbaar via e-mail op hannes.vzw@rolhockey.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 11: Privacy

Zie GDPR

Artikel 12: Gebruik van cookies

Er worden geen cookies gebruikt op de website van Hannes VZW.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Hannes VZW om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Hannes VZW kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te West-Vlaanderen bevoegd.