Huishoudelijk reglement

1 - Structuur

Hannes vzw bestaat uit:

Recreatief rolhockey zoals vermeld op de jaarkalender. Tussen de aanwezige recreatieve leden wordt een vriendschappelijke match gespeeld.

Competitief rolhockey zoals vermeld op de jaarkalender. Alle competitieve leden worden per sportjaar in vaste ploegen ingedeeld.

Het verenigingsjaar start op 1 september en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Alle activiteiten worden vermeld op de jaarkalender.

Alle betalingen voor inschrijvingen en materiaalaankopen verlopen automatisch via de website. Overige betalingstransacties tussen de vereniging en de leden zullen uitsluitend per bankoverschrijving gebeuren. Alle communicatie en inschrijvingen zullen bij voorkeur via e-mail en/of via de beschikbare online formulieren gebeuren.

Website: www.rolhockey.be - Email hannes.vzw@rolhockey.be 

 

2 - Leden en lidmaatschap

Hannes Vzw kent als leden:

Verenigingsleden (Toegetreden leden) Iedereen ouder dan 10 jaar (of 10de verjaardag in het sportjaar) die het jaarlijks te hernieuwen lidmaatschap rolhockey betaalt.

Bestuursleden Bestuursleden nemen de dagelijkse verantwoordelijkheid van het recreatief en competitief rolhockey op zich en zijn onbezoldigd. Bestuursleden worden vrijgesteld van elke lidmaatschapsbijdrage.

Werkende leden Werkende leden vormen de algemene vergadering van de vereniging en bepalen het beleid. Werkende leden worden vrijgesteld van elke lidmaatschapsbijdrage.

Ereleden Ereleden zijn leden van verdienste. Ereleden worden vrijgesteld van elke lidmaatschapsbijdrage.

Tijdelijke leden (Leden op proef) Tijdelijke leden zijn leden die kennismaken met de vereniging. Deze tijdelijke leden kunnen aan maximum 2 activiteiten deelnemen, zonder lid te zijn van de vereniging. Deelname op proef impliceert aanvaarding van het huishoudelijk reglement, maar houdt geen verplichting in tot definitief lidmaatschap. Tijdelijke leden worden vrijgesteld van de ledenbijdrage voor deze 2 activiteiten ter kennismaking.

Inschrijving Alle leden dienen hun inschrijving minimum 2 dagen voor eerste deelname aan de vereniging te melden via het online inschrijvingsformulier.

Lidmaatschapsbijdrage De lidmaatschapsbijdrage wordt door het bestuur jaarlijks en ten laatste 30 dagen voor aanvang van het sportjaar vastgesteld in het huishoudelijk reglement. De ledenbijdrage zal per bankoverschrijving aan de vereniging betaald worden voor aanvang van het desbetreffende clublid zijn eerste deelname.

Lidmaatschapsbijdrage volledig sportjaar: €50 voor 1 locatie (speeluur), en telkens +€30 voor een 2de een een 3de locatie.

Lidmaatschapsbijdrage half sportjaar (na 1 februari): €30 voor 1 locatie (speeluur), en telkens +€20 voor een 2de een een 3de locatie.

Lidmaatschapsbijdrage op proef (maximum 2 activiteiten): gratis

Bestuursleden, werkende leden en ereleden worden vrijgesteld van de lidmaatschapsbijdrage. Scheidsrechters (vrijwilligers) worden niet vrijgesteld van de lidmaatschapsbijdrage.

Medische gegevens Elk lid zal zijn/haar relevante en/of grote medische problemen aan de organisatie melden. Deze medische gegevens zullen enkel ter beschikking gesteld worden aan de vrijwilligers om eventuele noodsituaties beter te kunnen inschatten, tot professionele hulp aanwezig is.

Ledenfiche Elk lid of gewezen lid kan zijn ledenfiche opvragen via de website. Deze ledenfiche is persoonlijk en zal enkel door het lid en door het bestuur toegankelijk zijn. Elk lid zal elke wijziging of aanvulling aan de fiche zo snel mogelijk per e-mail aan het bestuur melden.

Einde lidmaatschap Het lidmaatschap eindigt steeds samen met het lopende sportjaar. Het lidmaatschap kan ook vroegtijdig beëindigd worden door: Schriftelijke opzegging vanwege het lid, schriftelijke opzegging van het bestuur, ontzegging, overlijden. Bij vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap, blijft de ledenbijdrage van dat verenigingsjaar in zijn geheel verschuldigd en niet terugvorderbaar.

Betaling Alle betalingen voor inschrijvingen en materiaalaankopen verlopen automatisch via de website. Betaling kan via bancontact of overschrijvingen. Zowel bancontact als overschrijvingen worden afgehandeld door CCV-lab. Voor overschrijvingen neemt de betalingspartner via mail contact met je op met de betaalgegevens. Doe geen overschrijvingen naar het algemeen rekening nummer van Hannes VZW.

Schade Schade aan de vereniging of aan haar bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door één van de leden, kan door het bestuur geheel of ten dele op het desbetreffende lid worden verhaald.

Aansprakelijkheid De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies van materiaal en/of persoonlijke bezittingen.

Externe sancties Sancties en boetes door externe organisaties t.a.v. het lid t.g.v. bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van het lid, kunnen niet verhaald worden op de vereniging.

 

3 - Verzekering

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid De organisatie verbindt er zich toe een verzekering af te sluiten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie en zijn vrijwilligers, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

Verzekering lichamelijke schade De organisatie verbindt er zich toe voor elk lid apart een verzekering lichamelijke schade af te sluiten o.d.v.v. een groepsverzekering voor ongevallen geleden door de leden tijdens of op de weg van en naar de activiteiten en voor ziekten opgelopen als gevolg van de activiteit. Voor meer details, zie polisvoorwaarden.

Sportfederatie Hannes Vzw zal ten alle tijde aangesloten zijn bij een sportfederatie, waarbij Hannes Vzw opgenomen zal worden in de groepspolis “Burgerlijke Aansprakelijkheid” en “Lichamelijke Schade” van de sportfederatie.

 

4 - Organisatie

De organisatie van Hannes vzw bestaat uit:

De algemene vergadering Bepaalt het beleid van de vereniging.

Het bestuur Belast met de uitvoering van het beleid.

Vrijwilligers en/of scheidsrechters Belast met het toezicht op de wedstrijden en hulp bij clubgerelateerde evenementen.

Vrijwilligers (Scheidsrechters) Bij elke wedstrijd van de competitieve rolhockey en/of recreatieve rolhockey voor -16 jarigen zal één (of meerdere) scheidsrechter(s) de leiding nemen. Ieder lid kan zich kandidaat stellen als scheidsrechter, indien hij/zij:

  • Op het moment van aanvraag ouder dan 16 jaar is;
  • De doelstelling van Hannes vzw ondersteunt;
  • De statuten en het huishoudelijk reglement naleeft;
  • In het bezit is van een certificaat eerste hulp, of bij de eerstvolgende gelegenheid een certificaat eerste hulp behaalt.

Aanduiding van de scheidsrechters gebeurt door het bestuur. De kandidaat-scheidsrechter zal een aantal wedstrijden leiden als scheidsrechter onder toezicht van een ervaren scheidsrechter. Dit tot hij/zij volgens het bestuur de nodige bekwaamheid verworven heeft. Het bestuur kan elke scheidsrechter onmiddellijk ontzetten uit zijn functie, zonder opgave van reden en zonder verhaal van de scheidsrechter. De scheidsrechter zal per wedstrijd een onkostenvergoeding ontvangen.

Deze onkostenvergoeding zal (voor elke scheidsrechter individueel) op volgende manier aangepast worden: per 5 gefloten wedstrijden, krijgt de scheidsrechter de vergoeding van een wedstrijd als bonus. De onkostenvergoedingen worden op het einde van elk sportjaar overgeschreven op het rekeningnummer opgegeven door de scheidsrechter, waarna het saldo gereset wordt.

Uitrusting Elke vrijwilliger in de functie van scheidsrechter zal de gele club T-shirt ten alle tijde dragen. De gele club T-shirts is gratis voor elke vrijwilliger.

Certificaat Eerste Hulp (EHBO) Elke vrijwilliger (scheidsrechter) zal in het bezit zijn van een EHBO certificaat eerste hulp, ofwel dit certificaat bij de eerstvolgende gelegenheid van datzelfde sportjaar behalen. De vrijwilliger zal op eigen initiatief zijn kennis betreffende de eerste hulp up-to-date houden.

Medische gegevens Elke vrijwilliger zal zorgvuldig én met de nodige discretie omspringen met de medische gegevens van de leden. Elke vrijwilliger zal zich vertrouwd maken met de medische symptomen. Elk ongepast kenbaar maken van medische details van een of meerdere leden, intern of extern, zal tot de onmiddellijke en onherroepelijke uitsluiting leiden van de vrijwilliger, zowel als scheidsrechter als lid. Het bestuur zal over bijkomende sancties en acties beslissen.

 

5 - Coördinatie

Alle communicatie tussen de leden en het bestuur zal gebeuren via e-mail en/of gebruik makend van de door de organisatie voorziene (online) formulieren.

De wedstrijdkalender wordt 7 dagen voor aanvang van het verenigingsjaar opgemaakt. Elke wijziging van de kalender zal 48 uur op voorhand per e-mail aan de desbetreffende leden ter kennis gebracht worden.

 

6 - Uitrusting

Club T-shirt Elke lid zal over minimum één rood en één blauw club T-shirt beschikken en zal tijdens elke verenigingsactiviteit het club T-shirt dragen, in de kleur vermeld op de kalender (competitief) of zoals ter plaatse aangeduid (recreatief). De aanwezige scheidsrechter of bestuurslid kan verenigingsleden die aantreden in een andere dan het club T-shirt een waarschuwing geven of uit de wedstrijd weren.

Materiaal De aanwezige scheidsrechter of bestuurslid kan verenigingsleden die aantreden met uitrusting, bescherming, ... dat niet conform is met de door de vereniging bepaalde regels een waarschuwing geven of uit de wedstrijd weren.

Bescherming Elk lid zal bescherming dragen in zover hij dit nodig acht en in zover dit geen gevaar oplevert voor zichzelf noch de medespelers. Het dragen van een helm is verplicht voor alle leden.